Acasă -> Ştiri -> 2018 -> decembrie:


Învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Autor: Neţoiu Claudiu

Data: 04/12/2018

Vizualizări: 216

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici. 

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă. 

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

 • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
 • Minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual. 

Unitățile de învățământ profesional și tehnic care au în ofertă locuri la aceste niveluri de învățământ, vor avea alături operatorii economici, unde viitorii elevi de clasa a IX-a se vor putea pregăti practic, pe toată durata școlarizării, în condiții reale de muncă și unde vor avea oportunitatea să opteze pentru un loc de muncă după finalizarea studiilor. 

Învățământul profesional cu durata de 3 ani se va desfăşura, după clasa a VIII-a și va cuprinde clasele a IX-a, a X-a, și a XI-a. 

În primul an de organizare, pregătirea teoretică reprezintă aproximativ 80% în ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică vor reprezenta 20%. În al doilea an de învăţământ profesional, ponderea pregătirii teoretice va scădea la aproape 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de circa 60%. În anul al treilea de învăţământ profesional se va aloca de asemenea mai mult timp pregătirii practice, aproximativ 72% din totalul formării și pregătirea teoretică va avea o pondere de aproximativ 28%. 

Pe parcursul celor trei ani de studiu elevii au posibilitatea să parcurgă disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru calificare profesională. Programul le va oferi pregătire practică pentru un acces mai rapid la un loc de muncă şi, implicit, la independenţă financiară. 

Prin intermediul învăţământului profesional cu durata de trei ani elevii vor fi pregătiți pentru o atitudine responsabilă și proactivă faţă de muncă, vor dobândi respect pentru lucrul bine făcut şi profesionalism. 

Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional:

 • elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent,
 • absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs,
 • elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020 se fac conform Ordinului nr. 5031/2018 din 4 septembrie 2018

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3556/2017

În fiecare etapă de admitere se organizează:

 • înscrierea candidaţilor;
 • preselecţia candidaţilor, după caz;
 • proba suplimentară de admitere, după caz;
 • admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor.

Pentru înscrierea candidaților în vederea admiterii este nevoie de un singur document

Fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată la cererea elevului, a părintelui/ reprezentantului legal pentru minori și eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de la care provine elevul. 

Pentru înscrierea candidaților declarați admiși în învățământul profesional de 3 ani, dosarul conţine mai multe documente

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

 1. fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naționale / examenul de capacitate;
 4. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire)- copie și original;
 5. fişa medicală. 

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care absolvenții se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în oricare altă țară din Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului ei vor dobândi certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care le va permite să continue studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a), unde există locuri disponibile în clase de liceu. 

Participând la program, elevii vor dobândi experienţă practică şi vor învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optează. Ei vor dobândi atât cunoștințe de cultură generală, cât şi abilități practice necesare practicării unei meserii. 

Colegiul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă, având în vedere cerințele pe piața muncii, vine în întâmpinarea absolvenților clasei a VIII-a cu o clasă de învățământ profesional, specializarea mecanic auto

Mecanicul auto este persoana care angajată în câmpul muncii poate desfăşura activităţi diverse în conformitate cu competenţele dobândite pe timpul şcolarizării la unitatea noastră:

 • Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
 • Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare
 • Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor
 • Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
 • Planificarea activităţii proprii
 • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
 • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
 • Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor

La sfârşitul perioadei de şcolarizare, pe lângă un certificatul de competenţe, elevul poate obţine şi permis auto pentru categoriile: B şi Tr. 

Mai multe detalii despre oferta noastră școlară dedicată învățământului profesional găsiți aici: Ofertă învățământ profesional 2019-2020

Mai multe detalii despre învățământul dual și profesional găsiți pe site-ul: http://www.alegetidrumul.ro

Documente utile: